www.naryby.euwww.maskac.cz

Nákupní košík

Prázdný

Nákup bez registrace!

Výrobci

Sponzoring

Rybářské Závody "Tomiška 2013

Dne: 15.6.2013
Hlavní sponzor: Splavek.cz

Jistota kvality
• SPLÁVEK.CZ = rybářské potřeby za skvělé "internetové" ceny! Vítejte ve světě kvalitního rybářského vybavení!

• Každý den do nabídky zařazujeme pouze "Top výrobky" tak, aby jste již nemuseli hledat jinde.

• Jsme jediný e-shop v ČR s kompletní nabídkou světové značky MIKADO!

• Nakupujte kvalitně z pohodlí domova, nakupujte v e-shopu SPLÁVEK.CZ!

Fotogalerie


Reklamace

 

Reklamace v e-shopu SPLÁVEK.CZ


Nejčastější dotazy a odpovědi k reklamacím:

1. Jak postupovat v případě reklamace?
2. Co vše potřebuji pro uplatnění reklamace?
3. Jaká je doba pro vyřízení reklamace?
4. Hradím náklady spojené s oprávněnou reklamací?
5. Budou mi účtovány nějaké poplatky za reklamaci?
6. Jaké jsou další překážky pro uplatnění reklamace?

_____________­________________________­_______________________1. Jak postupovat v případě reklamace?

Pro uplatnění reklamace se obracejte přímo na naše reklamační oddělení prostřednictvím kontaktního e-mailu a infolinky, uvedené v sekci ,,Kontakt,,. Reklamace zboží tak bude vyřízena nejrychlejší možnou cestou. Reklamované zboží je nutné vždy zasílat stejnou cestou jakou bylo zakoupeno, tj. přes Českou poštu, s.p. (obchodní balík, obyčejný balík, cenné psaní apod.). Před odesláním reklamovaného zboží kontaktujte vždy nejdříve pracovníka našeho reklamačního oddělení (nejlépe po e-mailu), který Vám sdělí jak dále postupovat, eventuelně na jakou adresu zboží odeslat. U některých výrobků je totiž nutné zboží odesílat přímo na adresu výrobců, či našich obchodních partnerů. Pro uznání záruky slouží námi potvrzený záruční list, který je potřeba přiložit k reklamovanému zboží (popř. faktura). Do balíku vždy přiložte kromě záručního listu (nebo faktury) též popis závady a Vaší úplnou adresu pro zpětné zaslání opraveného, či vyměněného zboží. Před odesláním reklamovaného zboží doporučujeme vyhotovit kopii záručního listu a faktury pro budoucí využití. Originál záručního listu je vždy vrácen zákazníkovi s opraveným, či vyměněným zbožím. Na veškeré u nás zakoupené zboží poskytujeme též kompletní pozáruční servis, dodání náhradních dílů apod., a to bez omezení stáří výrobku.2. Co vše potřebuji pro uplatnění reklamace?

Pro uplatnění reklamace je nejdůležitější námi potvrzený záruční list, je-li ke zboží vydán a přesný popis závady. Nezapomeňte ke zboží přiložit též kupní doklad – fakturu (postačí kopie). K reklamovanému zboží vždy přiložte Vaší úplnou adresu, včetně jména a příjmení pro zpětné zaslání opraveného, či vyměněného zboží. Důležité je vložit do balíku i přímý kontakt na Vaši osobu, tj. nejlépe telefonní číslo a e-mail, na kterém Vás budou kontaktovat pracovníci našeho reklamačního oddělení.3. Jaká je doba pro vyřízení reklamace?

Reklamace musí být ze zákona vyřízena do 30-ti kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží do servisního střediska a končí vyřízením reklamace.4. Hradím náklady spojené s oprávněnou reklamací?

Ano, pokud se nejedná o níže uvedený případ, náklady na dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace neplatíte poplatky, či náklady spojené s dopravou zboží k reklamaci a zpět, resp. tyto náklady Vám mohou být uhrazeny pouze při splnění těchto podmínek:

 • předem je s naším reklamačním oddělením dohodnuto, že zboží odesíláte k vyřízení reklamace,
 • reklamace je oprávněná (nejedná se např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením, běžným opotřebením apod.),
 • podáte písemnou žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zbo­ží,
 • písemně doložíte výši nákladů (např. účtenka za poštovné, přepravní list apod.).

Upozornění: Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu)! Náklady spojené s dopravou zboží při uplatnění reklamace jsou propláceny formou slevy z dalšího nákupu v tomto e-shopu, nebo formou zaslání zboží ve stejné hodnotě, popř. bezhotovostním převodem na bankovní účet.
5. Budou mi účtovány nějaké poplatky za reklamaci?

Za oprávněnou reklamaci nejsou účtovány žádné poplatky a reklamace je provedena zcela zdarma.6. Jaké jsou další překážky pro uplatnění reklamace?

Do záruky nespadají kromě dalších a zákonem stanovených také tyto případy:

 • zboží bylo reklamováno po záruční době
 • na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě výrobce
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
 • zboží bylo poškozeno živlem – vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
_____________­________________________­_____________

Reklamační řád


Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl vydán v souladu s ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, všechny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“) zakoupené v tomto internetovém obchodě, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní (objednávka), případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

„Prodávající“ je obchodní společnost EUROHOBBY, Ing. David Schwedt, IČ: 73554782, se sídlem Na Houpačkách 781/41, 397 01 Písek, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem tohoto internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (zboží) způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list. Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat název a sídlo prodávajícího, podpis oprávněné osoby jednat za prodávajícího, typ výrobku (zboží), počet kusů výrobku (zboží) a datum prodeje zboží. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.


Práva spotřebitele

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy


Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu, nebo přímo u výrobce, je-li tak stanoveno v záručním listě. Kupující bere na vědomí, že uplatnění reklamace zboží je u některých výrobků nutné řešit přímo s výrobcem tohoto zboží.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Prodávající nebo určené servisní středisko vystaví o reklamaci písemné potvrzení, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven, popř. je platba provedena formou slevy z dalšího nákupu v tomto internetovém obchodě, nebo formou bezplatného zaslání zboží ve stejné, či vyšší hodnotě, a to vždy po předchozí dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím.


Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.1.2009. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


*Pozn.: Tento reklamační řád je v souladu s požadavky ,,Sdružení obrany spotřebitelů ČR,,.